1. Home
  2. >
  3. Privacybeleid

Privacybeleid

BELEID INZAKE DE BESCHERMING VAN DE PERSOONSGEGEVENS VAN DE CONSUMENTEN

De entiteit die verantwoordelijk is voor de verwerking van de persoonsgegevens voor deze website is Bel Belgium.

We adviseren u om, alvorens ons uw persoonsgegevens mee te delen en uw toestemming te geven, dit beleid inzake de bescherming van de privacy van onze consumenten, aandachtig te lezen.

1. VERBINTENIS VAN DE BEL BELGIUM VOOR DE BESCHERMING VAN DE PRIVACY EN DE PERSOONSGEGEVENS VAN DE CONSUMENTEN

Om beter in te spelen op de verwachtingen van al onze consumenten en om een hechte relatie met u te kunnen aangaan, verzamelt Bel Belgium op verschillende manieren persoonsgegevens. U kunt erop vertrouwen dat wij de informatie die u met ons en onze merken deelt, vertrouwelijk blijft.
Bel Belgium verbindt er zich tegenover u toe om de naleving van uw privacy niet te schenden en uw persoonsgegevens in alle transparantie en veiligheid te verzamelen en te bewaren.
Als onderdeel van onze verbintenis om in te spelen op uw verwachtingen, hebben wij een beleid inzake bescherming van de privacy van onze klanten ingevoerd. Dat beleid omschrijft de voorwaarden waaronder Bel Belgium uw persoonsgegevens gebruikt.

2. TOESTEMMING

Onder “persoonsgegevens” (hierna “PG” genoemd) verstaan wij elke informatie met betrekking tot onze consumenten natuurlijke personen die het ons mogelijk maakt hen rechtstreeks of onrechtstreeks te identificeren. Wij adviseren u om, alvorens ons uw persoonsgegevens mee te delen, dit beleid inzake de bescherming van de privacy van onze consumenten aandachtig te lezen. 
Bel Belgium kan uw PG gebruiken voor marketingdoeleinden. Als de wetten die in bepaalde landen van kracht zijn dat vereisen, kan uw akkoord vooraf worden gevraagd wanneer het gaat om het verzamelen van die informatie of de gebruiksdoeleinden ervan.

3. BESCHERMING VAN DE PERSOONSGEGEVENS VAN DE CONSUMENTEN: DE BEGINSELEN

Rechtmatigheid: de gegevens zullen alleen worden verzameld voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden. De verwerking zal geen betrekking hebben op gevoelige gegevens (raciale of etnische origine, politieke, filosofische of religieuze gezindheid, vakbondslidmaatschap, gezondheid, seksleven, overtredingen, veroordelingen of veiligheids-maatregelen).
Relevantie en juistheid: we zorgen ervoor dat de verzamelde gegevens adequaat, pertinent en niet buitensporig zijn in het licht van de doeleinden waarvoor ze worden verzameld, en dat ze juist, volledig zijn en indien nodig geüpdatet worden.
Transparantie: bij het verzamelen van uw PG, wordt u alle informatie verstrekt over het verzamelen en verwerken van uw gegevens, met name over het doel van de verzameling.
Beperking van de bewaring: de PG worden bewaard voor een duur die niet langer is dan de duur nodig voor de doeleinden waarvoor ze worden verzameld en verwerkt.
Toestemming: uw toestemming zal vereist zijn vóór elke verzameling van PG voor de doeleinden die u zullen worden meegedeeld bij de verzameling ervan. 
Toegang, rechtzetting en bezwaar: u kunt op elk ogenblik toegang krijgen tot de PG die op u betrekking hebben en vragen ze recht te zetten of te schrappen. U kunt ook bezwaar maken tegen het gebruik van uw PG. Om die rechten uit te oefenen, zie artikel 11 van dit privacybeleid.
Vertrouwelijkheid en veiligheid: de Bel Belgium verbindt er zich toe uw PG te verwerken op een manier zodat de vertrouwelijkheid en veiligheid van de PG wordt gewaarborgd door de invoering van de passende technische en organisatorische maatregelen.

4. TOEPASSINGSGEBIED

Dit beleid is van toepassing op alle verwerkingen van Belgische websites die toebehoren tot de entiteiten van de Bel Belgium waarnaar u tijdens het browsen kunt worden verwezen. Die websites zijn onder meer: http://www.boursin.be ; www.maredsousfromages.be ; https://www.babybel.be ; http://leerdammer.be ; https://www.lavachequirit.be/ ; http://www.kiri.be 

5. VERZAMELIJKE PERSOONSGEGEVENS

Afhankelijk van het type relatie dat we met u hebben, kan het gebeuren dat wij u informatie vragen over u zelf en/of de leden van uw gezin, zoals:

6. MOMENT VAN VERZAMELING

Afhankelijk van de doeleinden waarvoor uw PG worden verzameld, kan de verzameling ervan gebeuren op verschillende momenten, zoals:

7. DOELEINDEN VAN HET VERZAMELEN

8. UW PERSOONSGEGEVENS DELEN

Naar aanleiding van het beheer van onze relatie, kan het gebeuren dat wij uw PG moeten meedelen aan interne en externe bestemmelingen:

9. BEVEILIGING

Bel Belgium neemt alle passende technische en organisatorische maatregelen om u te vrijwaren van de al dan niet accidentele vernieling, het al dan niet accidentele verlies of aantasting of de niet-gemachtigde verspreiding van of toegang tot uw PG.

10. COOKIES

Bel Belgium deelt u mee dat zij tijdelijke “cookies” kan gebruiken die gelden tijdens de duur van een bezoek aan de website.

Wat is een cookie?
Cookies zijn tekstbestandjes die op uw computer of mobiele apparaten worden geplaatst. Ze zijn herkenbaar aan hun unieke identifiers die gekoppeld zijn aan uw computers of smartphones. De cookies dragen bij aan een betere surfervaring van de consument op uw favoriete websites, aangezien ze uw acties en voorkeuren opslaan. U hoeft dus niet bij elk bezoek aan de website uw voorkeuren meedelen, zoals locatie, lettertypes of taal. Die "cookies" worden opgeslagen in het RAM-geheugen van uw computer. Met cookies kunnen wij u niet identificeren, maar ze registreren informatie over de navigatie van uw computer op de website (de pagina’s die u raadpleegt, de datum en het uur van raadpleging enz.), die we dan kunnen lezen bij uw volgende bezoeken. 
De gegevens die worden verzameld aan de hand van de "cookies" zijn bedoeld om u te identificeren wanneer u uw klantenzone wenst te raadplegen en om uw verbinding met de website in het geheugen op te slaan.

Hoe gebruiken wij cookies en waarvoor dienen ze?
Hieronder volgt een overzicht van alle verschillende types cookies die we kunnen gebruiken voor de website boursin.be. Voor een vlot gebruik van de website, om geschikte content te kunnen bekijken en om te kunnen profiteren van een betere weergave van de website, nodigen wij u uit om meer te lezen over hoe deze cookies worden gebruikt. Het uiteindelijke doel van deze cookies is om u een betere dienst te verlenen.

 Cookies die nodig zijn voor de werking van de website

 Functionele cookies

 Cookies van derden

 Publicitaire cookies

 Ze zijn nodig voor het goed functioneren van de website. Zij zijn ontworpen voor het ondersteunen van belangrijke diensten, zoals een veilige verbinding en het definiëren van privacy- voorkeuren. U kunt deze cookies direct toestaan of blokkeren in uw browser, maar in het laatste geval kan het gebeuren dat u de website niet in zijn geheel kunt gebruiken.

 

Met die cookies kunnen wij het websiteverkeer analyseren en middelen te ontwikkelen om de websiteprestaties te verbeteren. Ze houden uw bewegingen op onze website bij en informeren ons over inhoud die u het meest interesseert. 
Dankzij deze cookies kunnen wij u meer relevante content bieden en kunnen de evolutie van onze platform opvolgen. Tot slot memoriseren ze ook verbindings-informatie om nieuwe verbindingen te vermijden en een grotere samenhang mogelijk te maken in de structuur van het platform.

 Die cookies worden geplaatst door de platforms van sociale netwerken en maken het delen van content op hun website mogelijk of zijn gelinkt aan de content display afkomstig van hen, zoals een YouTube-video bijvoorbeeld.

 Die cookies worden gebruikt om advertenties uit te sturen waarvan de inhoud algemeen inspeelt op uw verwachtingen. In ons geval zorgen zij er meer bepaald voor dat wij een van onze contents kunnen delen op de sociale netwerken.

We geven u mee que dat u zich kunt verzetten tegen de registratie van "cookies" op uw computer door uw browser op de volgende manier in te stellen:

Als u andere versies van browsers gebruikt dan de genoemde: raadplegen wij u de helpbestanden of de gebruikershandleiding te gebruiken.

11. GEGEVENSBEWARING DOOR BEL BELGIUM

In overeenstemming met de vigerende wetten, worden de PG alleen bewaard voor de duur die nodig is voor de doeleinden waarvoor ze worden verzameld en verwerkt.

Wanneer wij uw gegevens bewaren:

12. TOEGANG EN WIJZIGING

U beschikt over alle rechten die de wetgeving u verleent inzake de bescherming van persoonsgegevens. 
Zo kunt u op elk ogenblik vragen toegang te krijgen tot uw door Bel Belgium verzamelde gegevens en vragen ze te wijzigen. Het volstaat hiervoor contact op te nemen met onze klantendienst door te klikken op deze link: https://contact.groupe-bel.com/?country=BE&language=nl_NL&website=boursin.be/nl/

Zo ook kunt u, wanneer uw PG niet juist, volledig of bijgewerkt zijn, ons de wijzigingen meedelen die eraan moeten worden aangebracht.
U kunt ook uw recht doen gelden om bezwaar te hebben door contact op te nemen met de consumentendienst (gegevens zie hiervoor). Zo hebt u het recht, wanneer de verwerking van de PG is gebaseerd op uw instemming, om uw instemming op elk ogenblik in te trekken en u te verzetten tegen elke verdere verwerking. 
Alle aanvragen worden zo snel mogelijk en in overeenstemming met de vigerende wet verwerkt.

13. UPDATE

Dit beleid kan evolueren in de tijd. We houden u op de hoogte van die evolutie, maar nodigen u ook uit om het regelmatig te raadplegen.