1. Home
  2. >
  3. Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Toepasselijkheid

Deze website wordt beheerd door Bel Nederland B.V., Steenovenweg 4, 4145 KK Schoonrewoerd, ("Bel") en verschaft u onder meer informatie over de verschillende producten en merken die door Bel en de aan haar gelieerde maatschappijen worden geëxploiteerd. Door continuering van uw bezoek aan deze website gaat u expliciet en onherroepelijk akkoord met deze gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op deze website en op alle aan Bel gelieerde websites zoals de websites van La Vache qui rit (http://www.lvqr.nl), Boursin (http://www.boursin.nl), Leerdammer (http://www.leerdammer.nl), Mini Babybel (http://www.babybel.nl en http://www.minibabybel.nl), Port Salut (http://www.portsalut.nl) en Belgroup (http://www.belgroup.nl) (hierna allen tezamen: de "Websites"). Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van de Websites, alsmede op alle informatie en data die daarop beschikbaar wordt gesteld of die door daarop door gebruikers wordt geplaatst (de "Data"). Indien u niet akkoord bent met deze gebruiksvoorwaarden dient u deze website direct te verlaten en de Websites niet langer te bezoeken of te gebruiken. 

Specifieke Voorwaarden

Op bepaalde op de Websites beschikbare functies of mogelijkheden kunnen specifieke voorwaarden van toepassing zijn (de "Specifieke Voorwaarden"). Voorbeelden van Specifieke Voorwaarden zijn verkoopvoorwaarden indien via de Websites producten worden aangeschaft, actievoorwaarden wanneer via de Websites aan een actie wordt meegedaan of spelvoorwaarden wanneer via de Websites aan een spel wordt deelgenomen. Indien en voor zover Specifieke Voorwaarden van toepassing zijn geldt dat de Specifieke Voorwaarden een aanvulling zijn op deze gebruiksvoorwaarden. In geval van tegenstrijdigheid tussen de Specifieke Voorwaarden en deze gebruiksvoorwaarden hebben de Specifieke Voorwaarden voorrang op deze gebruiksvoorwaarden. 

Informatie

Bel probeert de Websites permanent toegankelijk te houden en goed te laten functioneren. Tevens besteedt Bel veel zorg aan het samenstellen en onderhouden van de Websites en de daarop beschikbaar gestelde Data. Bel geeft echter nadrukkelijk geen enkele (impliciete) garantie op het functioneren en de beschikbaarheid van de Websites dan wel op de juistheid, volledigheid en/of geschiktheid van de Data. De Websites kunnen verwijzingen (bijvoorbeeld via een hyperlink of banner) bevatten naar andere websites. Dit dient slechts ter informatie en Bel is dan ook niet verantwoordelijk voor deze andere websites of voor de daarop geplaatste informatie. De Data kan onder meer bestaan uit recepten waarbij producten van Bel worden gebruikt. Ten aanzien van dergelijke recepten geldt - evenals ten aanzien van alle andere Data - dat het gebruik en de bereiding van de recepten op eigen risico is en dat geen garantie op enig resultaat wordt gegeven. Bel is nimmer aansprakelijkheid voor enige schade die het gevolg is van het niet of gebrekkig functioneren van de Websites, het gebruik van de Websites, de inhoud van de Data, het gebruik van de Data of het vertrouwen op de Data. 

Intellectuele eigendomsrechten

De auteursrechten, merkenrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op de op de Websites getoonde of beschikbare Data (waaronder, maar niet beperkt tot, alle informatie, teksten, afbeeldingen, geluiden, software, merken, logo’s en ander materiaal) zijn eigendom van Bel of zijn opgenomen met toestemming van de rechthebbende. De Data mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële doeleinden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bel is het is niet toegestaan de Data te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken. Voorbeelden van ongeoorloofd gebruik van de Data zijn het opslaan of reproduceren van (een deel van) de Data en het aanbrengen van koppelingen, hyperlinks of deeplinks tussen de Websites en een andere internetpagina. Op bepaalde onderdelen van de Websites kan het mogelijk zijn om gegevens beschikbaar te stellen, bijvoorbeeld door recepten achter te laten. Gegevens die door u op de Websites zijn geplaatst, kunnen te allen tijde door Bel worden gebruikt, zowel in het kader van huidige als voor toekomstige activiteiten van Bel en de aan haar gelieerde maatschappijen. Voor zover nodig erkent u en stemt u ermee in dat u door het beschikbaar stellen of achterlaten van gegevens (bijvoorbeeld een recept of recensie), informatie of beeldmateriaal (hierna gezamenlijk: "de Gegevens") op de Websites, u aan Bel een kosteloze, onbezwaarde, wereldwijde, niet-exclusieve licentie verleent om deze Gegevens - inclusief de door u opgegeven naam - te gebruiken, te verveelvoudigen, in sub-licentie te verstrekken, te verspreiden, te bewerken en openbaar te maken in welke media dan ook en voor welke doeleinden dan ook. Voor zover mogelijk doet u hierbij afstand van uw persoonlijkheidsrechten als bedoeld in artikel 25 Auteurswet 1912. U stemt ermee in dat de Gegevens die u via de Websites ter beschikking stelt, gebruikt worden door andere gebruikers van Bel. Bel aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de naleving van gebruikers van Bel van deze gebruiksvoorwaarden. Voor zover nodig verleent u aan Bel het recht om door u ter beschikking gestelde Gegevens te verwijderen om welke reden dan ook en ook zonder reden, zonder dat Bel op enige wijze aansprakelijk wordt. U staat er jegens Bel voor in dat u rechthebbende bent ten aanzien van de Gegevens die u op de Website ter beschikking stelt, dat er daarmee geen rechten van derden worden geschonden en dat u bevoegd bent om de hiervoor bedoelde licentie te verstrekken. U vrijwaart Bel en alle aan haar gelieerde bedrijven en personen voor enige aanspraken van derden in dit verband. Indien een derde partij inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten die rusten op de Websites, waaronder maar niet beperkt tot de Gegevens die u ter beschikking hebt gesteld, heeft Bel het recht om, voor haar eigen rekening, in en buiten rechte maatregelen te nemen tot stopzetting van die inbreuk en tot verkrijging van schadevergoeding. Dit doet overigens niet af aan uw eigen recht om ten behoeve van uw eigen rechten op de Gegevens zelf rechtsmaatregelen te nemen. Onverminderd hetgeen is bepaald in de vorige paragraaf, machtigt u Bel om, zo nodig in uw naam, op te treden en de aan u toekomende bevoegdheden uit te oefenen, die Bel nodig heeft om de in het vorige lid bedoelde maatregelen te nemen. U zult desgevraagd aan Bel alle medewerking verlenen tegen derden te nemen maatregelen ter handhaving en verdediging van haar of uw rechten. Bij een eventuele overdracht van de door u ter beschikking gestelde gegevens aan (een) derde(n) dient u te bedingen dat de onderhavige licentie inclusief alle in deze voorwaarden vastgelegde condities door de verkrijger worden gerespecteerd. 

Uitsluiting en Verwijdering content

Bel behoudt zich het recht voor om een gebruiker met onmiddellijke ingang uit te sluiten van elk verder gebruik van de Websites indien hij op enige wijze handelt in strijd met deze gebruiksvoorwaarden, enige bepaling van Nederlands recht, de goede smaak en fatsoen, of met de etiquette die op het internet in acht dient te worden genomen, zulks onverminderd het recht van Bel om nadere rechtsmaatregelen te nemen en schadevergoeding te eisen. Bel behoudt zich te allen tijde het recht voor om Gegevens zonder opgave van reden of waarschuwing vooraf van de Websites te verwijderen en gebruikers die deze Gegevens hebben geplaatst de toegang tot de Websites te ontzeggen. 

Cookies

De Websites maken gebruik van cookies. Een cookie is een soort pakketje dat in een browser wordt geplaatst en waarin informatie wordt verzameld over instellingen, bezochte websites en aangeklikte onderdelen op websites. 

Cookieverklaring Bel Nederland B.V.

Deze verklaring betreffende cookies is van toepassing op alle websites, ‘branded’ pagina’s op platforms van derden (zoals Facebook, Hyves of YouTube) en applicaties die toegankelijk zijn of gebruikt worden via dergelijke websites of platforms van derden die worden geëxploiteerd door of namens Bel Nederland BV (hierna: "Bel Nederland-sites"). Door gebruik te maken van de Bel Nederland-sites stemt u in met ons gebruik van cookies in overeenstemming met deze Cookieverklaring. Indien u er niet mee akkoord gaat dat wij op deze manier cookies gebruiken, dient u uw browser aldus in te stellen of geen gebruik te maken van Bel Nederland-sites. Als u de cookies die wij of één of meer van onze partners gebruiken uitzet, kan dit van invloed zijn op uw gebruikservaring wanneer u op de Bel Nederland-sites bent. Hieronder geven wij een overzicht van de verschillende soorten cookies die we gebruiken op Bel Nederland-sites. 

Wat zijn cookies?

Cookies zijn bestanden of stukjes informatie die op uw computer kunnen worden opgeslagen (of op andere apparaten met internet-toegang, zoals een smartphone of tablet) wanneer u een Bel Nederland-site bezoekt. Een cookie bevat gewoonlijk de naam van de website waar de cookie vandaan komt, de 'levensduur' van de cookie (dat wil zeggen hoe lang de cookie op uw computer/toestel zal blijven) en een waarde, die meestal bestaat uit een willekeurig gegenereerd uniek nummer. 

Waar gebruiken we cookies voor?

We gebruiken cookies om de Bel Nederland-sites eenvoudiger in gebruik te maken en om de sites en onze producten beter af te stemmen op uw interesses en behoeften. Cookies kunnen ook worden gebruikt om de snelheid van uw toekomstige activiteiten en sessies op onze websites te verbeteren. Ook gebruiken we cookies om anonieme, geaggregeerde statistieken samen te stellen waarmee we inzicht kunnen krijgen in de manier waarop mensen gebruikmaken van onze websites, zodat wij de structuur en inhoud van de Bel Nederland-sites kunnen verbeteren. We kunnen u op basis van deze informatie niet persoonlijk identificeren.

Welke soorten cookies gebruiken we?

Er zijn twee soorten cookies die, ongeacht hun origine, gebruikt mogen worden op de Bel Nederland-sites: 'sessie-cookies' en 'blijvende cookies'. Sessie-cookies zijn tijdelijke cookies die op uw computer/apparaat blijven totdat u de Bel Nederland-site weer verlaat. Een blijvende cookie blijft veel langer op uw computer of blijft totdat deze handmatig wordt verwijderd (hoe lang de cookie op uw apparaat blijft zal afhangen van de duur of de 'levensduur' van de specifieke cookie en de instellingen van uw browser). Sommige pagina's die u bezoekt kunnen ook informatie verzamelen die kan worden gedeeld met derden die onze promotionele activiteiten en website-ontwikkeling direct ondersteunen. Zo kan bijvoorbeeld informatie over websitegebruik worden gedeeld met ons externe reclame- en mediabureau om de bannerreclames op onze websites doelgerichter te kunnen inzetten. 

Soorten cookies die gebruikt worden op Bel Nederland-sites

Gebruiken wij cookies van derden?

We maken gebruik van een aantal leveranciers dat ook namens ons cookies op uw computer kan plaatsen wanneer u de Bel Nederland-sites bezoekt, om hen in staat te stellen hun diensten te leveren (third-party cookies). Voor meer informatie over deze cookies, en informatie over hoe u zich kunt afmelden voor het ontvangen van zulke cookies, zie de desbetreffende hoofdstukken hieronder. Wanneer u Bel Nederland-sites bezoekt, kunt u cookies van websites of domeinen van derden ontvangen. Wij streven ernaar deze cookies te identificeren voordat ze worden gebruikt, zodat u kunt beslissen of u ze wenst te accepteren. Meer informatie over cookies van derde partijen is mogelijk beschikbaar op de website van de betreffende derde. 

Hoe kan ik cookies beheren of verwijderen?

De meeste internetbrowsers zijn zo ingesteld dat ze cookies automatisch accepteren. U kunt de instellingen wijzigen om cookies te blokkeren of om u te waarschuwen als er cookies worden verzonden naar uw computer. U kunt cookies op een aantal manieren managen. Raadpleeg uw browserinstructies of helpscherm om meer te weten te komen over hoe u de instellingen van uw browser kunt aanpassen of wijzigen. U kunt ook centraal aangeven dat cookies, die door derde partijen ter ondersteuning van onze activiteiten en analyses worden geplaatst, nadat u deze heeft verwijderd niet meer teruggeplaatst mogen worden via onze of andere sites. U kunt uw voorkeuren daartoe aangeven op Your Online Choices. Indien u de cookies die wij gebruiken uitschakelt, kan dit van invloed zijn op uw ervaring wanneer u zich op de Bel Nederland-sites bevindt. Als u verschillende apparaten gebruikt om de Bel Nederland-sites op te bekijken (bijvoorbeeld uw computer, smartphone, tablet etc.) moet u ervoor zorgen dat elke browser op elk apparaat wordt aangepast aan uw cookie-voorkeuren. Via de volgende links kunt u per browsers bekijken hoe het gebruik van cookies kan worden uitgezet: Chrome Internet Explorer Firefox Safari 

Nadere informatie

Per sessie/tijdelijk: Deze cookies worden verwijderd van uw apparaat na het verlaten van de website.

Permanent/blijvend: Deze cookies worden niet verwijderd van uw apparaat na het verlaten van de website. Ze blijven voor langere tijd op het apparaat staan. 

PRESTATIES

Gebruikte cookie:

Wat doet deze?

Hoe lang blijft een cookie op uw machine?

Cookie-gegevens

Analytics/ Tracking

  Biedt anonieme/ geaggregeerde informatie over waar u heengaat en wat u doet op Bel                     Nederland-sites en websites van derde partijen.

Blijvend, tijdelijk en derde partij.

Bel Nederland maakt gebruik van: Snoobi en Google Analytics voor de analyse van het bezoek aan haar websites.

Voor meer informatie over Snoobi klik hierVoor meer informatie over Google Analytics,klik hier1. Voor verwijderen/weigeren: klik hier

FUNCTIONALITEIT

Social Media/ sharing

Hiermee kunnen opmerkingen/ commentaren/pagina's/ bookmarks worden gedeeld. Helpt om de toegang tot sociale netwerken en en sociale online tools gemakkelijker te maken.

Derde partij.

AddThis: Voor het optimaliseren en delen van content met andere sites en Social Media, wordt gebruik gemaakt van AddThis. Klikhier voor meer informatie

Facebook: Voor meer informatie over Facebook Connect, klik hier en voor meer informatie over Facebook social plug-ins, klikhier

Twitter: Voor meer informatie over Twitter Buttons, klik hier en voor meer informatie over Twitter Badge, klik hier

Hyves: Voor meer informatie over Hyves ,klik hier

Voor verwijderen/weigeren: klik hier

TARGETING/ADVERTISING

Cross site tracking

 Biedt anonieme/ geaggregeerde informatie over waar u heen gaat en wat u doet op Bel Nederland - en    andere websites.

Blijvend, tijdelijk en derde partij.

Bel Nederland BV maakt gebruik vanGetClicky. Klik hier voor meer informatie

Voor verwijderen/weigeren: klik hier